Hạch toán chi phí mua quà Tết cho nhân viên

Việc tặng quà Tết cho nhân viên không chỉ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp mà còn là một cách thức giữ chân nhân tài và nâng cao tinh thần làm việc. Tuy nhiên, để các chi phí này được công nhận và tính vào chi phí hợp lệ của doanh nghiệp, việc hạch toán phải tuân thủ đúng các quy định pháp lý. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về hạch toán chi phí mua quà Tết cho nhân viên theo quy định hiện hành.

Căn Cứ Pháp Lý

 • Thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều 3, Khoản 7
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC: Điều 4
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC: Khoản 3, Điều 7; Khoản 5, Điều 14

Quy Định Về Thuế

1. Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

Theo quy định, hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tặng, biếu hoặc trả thay lương đều phải tính thuế GTGT. Giá trị hàng hóa, dịch vụ tặng biếu sẽ chịu thuế GTGT đầu ra, và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa này được khấu trừ nếu phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT.

2. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Chi phí quà Tết cho nhân viên là chi phí phúc lợi, do đó được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tuy nhiên, tổng các khoản chi phúc lợi không được vượt quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Hạch Toán Chi Phí Mua Quà Tết Cho Nhân Viên

1. Khi Mua Quà Tết

Hạch toán chi phí mua quà Tết:

 • Nợ TK 641, 6421 (Chi phí bán hàng hoặc Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Chi phí mua quà Tết

 • Nợ TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ)

Thuế GTGT đầu vào

 • Có TK 111, 112, 131 (Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, hoặc phải thu khách hàng)

Tổng giá trị hóa đơn

2. Khi Tặng Quà Cho Nhân Viên

Hạch toán chi phí khi tặng quà cho nhân viên:

 • Nợ TK 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Chi phí quản lý

 • Có TK 3331 (Thuế GTGT phải nộp)

Thuế GTGT đầu ra

3. Chứng Từ Sử Dụng

Kế toán viên cần chuẩn bị các giấy tờ sau để đảm bảo tính hợp lệ của chi phí:

 • Hóa đơn đầu vào mua quà
 • Hóa đơn đầu ra khi tặng quà
 • Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng (nếu có)
 • Tờ trình của công đoàn về quà lễ, Tết cho nhân viên
 • Quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp

Việc hạch toán chi phí mua quà Tết cho nhân viên không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế và tính vào chi phí được trừ hợp lý. Do đó, doanh nghiệp cần đảm bảo quy trình hạch toán và lưu trữ chứng từ một cách chính xác và đầy đủ. Vivagift hy vọng bài viết trên sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy trình và lưu ý khi hạch toán chi phí quà Tết tặng nhân viên.

Tham khảo ngay bài viết: Mẫu thông báo tặng quà tết cho nhân viên

Bạn đánh giá nội dung này thế nào?